Hoe werken wij?

Plezier in communiceren staat bij ons voorop! Ieder mens is uniek. Daarom vinden wij een persoonlijke benadering belangrijk. Wij zorgen voor een ontspannen, open sfeer waar u en/of uw kind zich op hun gemak voelen. Wij betrekken de omgeving (ouders, partners en school) zoveel mogelijk bij de behandeling om tot goede resultaten te komen.

Continuïteit, professionaliteit en kwaliteit staan bij ons voorop. Alle logopedisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en geregistreerd in de registers van hun specialisaties. Wij volgen regelmatig cursussen en hebben regelmatig intercollegiaal en multidisciplinair overleg waarin wij vakinhoudelijke ontwikkelingen en kennis en ervaring delen.

Algemene voorwaarden

Aanmelding en verwijzing

De logopedisten van logopediepraktijk de Bremhorst zijn Direct Toegankelijk (DTL) zonder verwijzing. Hierop zijn een aantal uitzonderingen; voor behandeling op een schoollocatie en een behandeling aan huis is bij een aantal zorgverzekeraars een verwijzing verplicht. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Indien u volgens uw polisvoorwaarden een geldige verwijzing nodig heeft, dan kunt u deze  vragen aan uw behandelend arts. Dit kan zowel uw huisarts, als een kinderarts, jeugdarts, tandarts of andere specialist zijn. De verwijzing dient voorzien te zijn van uw persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, BSN en verzekeringsgegevens), de datum van afgifte, de verwijsdiagnose en een handtekening van de verwijzer. Daarnaast kan het verstandig zijn om met uw klachten eerst naar een arts te gaan om een onderliggende oorzaak uit te sluiten.

Vergoeding
De logopedische behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft dus niet aanvullend verzekerd te zijn. De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Voor cliënten vanaf 18 jaar houdt dit in dat dit door uw zorgverzekeraar bij u teruggevorderd kan worden als uw eigen risico nog niet volledig verbruikt is. Mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

Vergoedingen en voorwaarden verschillen per verzekeraar en type behandeling. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar als u hier vragen over heeft. Als u van zorgverzekeraar verandert, geef dit dan door aan de behandelend logopedist.

Naast de reguliere logopedische behandelingen zijn er ook diensten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar zoals bijvoorbeeld verslaglegging aan derden en schoolbezoek. Informatie hierover vindt u op onze website en bij uw zorgverzekeraar.

Behandellocatie- en afspraken

De logopedisten van logopediepraktijk de Bremhorst  behandelen in principe in de logopediepraktijk en uitsluitend op afspraak. In geval van mobiliteitsbeperkingen kan de verwijzer een aan huis behandeling adviseren; dan kunnen we bij u thuis komen. Dit kan uitsluitend als er op de verwijzing door uw arts aangegeven is dat het om een behandeling aan huis gaat.

Voor aanvang van de behandeling dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen; hierin staan afspraken m.b.t. uw behandeling.

Neem bij de eerste afspraak altijd een identiteitsbewijs en indien van toepassing de verwijzing mee. Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw hulpvraag en de klachten. De duur en frequentie van de behandeling worden in nauw overleg met de cliënt en eventuele derde(n) vastgesteld na de anamnese en onderzoek. De invulling is onder andere afhankelijk van de hulpvraag, ernst van de klachten en uw eigen wensen / mogelijkheden.
We willen u (en uw kind) zo goed mogelijk helpen met uw logopedische klacht, zodat we samen het best mogelijke resultaat bereiken. Thuis oefenen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Wij vragen ouders om bij de behandeling betrokken te zijn, dit zorgt voor een effectievere behandeling. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig tussentijds met u besproken.

Verhindering en afmelding
Als een afspraak niet kan doorgaan, kunt u deze tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren door dit op werkdagen af te zeggen. U kunt ons bereiken per mail via info@debremhorst.nl of telefoon (030-2291840 of het nummer dat de logopedist u heeft gegeven). U kunt ook een boodschap op de voicemail inspreken. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken mogen wij niet bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. Deze worden bij u in rekening gebracht.

Gescheiden ouders

Bij kinderen jonger dan 12 jaar met gescheiden ouders is wettelijke toestemming van de gezaghebbende ouders verplicht voor onderzoek en / of behandeling.  Ook hebben beide ouders recht op informatie over hun kind die bij ons in de praktijk onderzocht of behandeld wordt. Wij vragen beide ouders de toestemmingsverklaring  in te vullen en te ondertekenen.

De behandelend logopedist bespreekt hoe beide ouders bij de behandeling betrokken zullen worden en hoe de communicatie over de behandeling aan beide ouders zal verlopen.

Wijzigingen doorgeven
Wij verzoeken u vriendelijk om alle wijzigingen aangaande persoonlijke en verzekeringsgegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Privacy
Alles wat u deelt met de behandelend logopedist is van vertrouwelijke aard. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Hierbij wordt het privacyreglement van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) nageleefd en de WGBO en AVG. In ons privacyreglement vindt u meer informatie hierover.

Kwaliteit en klachten

Onze Logopediepraktijk handelt volgens de normen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en het Kwaliteitsregister Paramedici. Al onze logopedisten zijn kwaliteitsgeregistreerd en geregistreerd in de registers van hun specialisaties.

Klanttevredenheidsonderzoek
Een aantal zorgverzekeraars verplicht logopedisten met enige regelmaat een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Het onafhankelijke bureau Mediquest doet dit voor ons. Het kan zijn dat u tijdens of na afloop van de behandeling via e-mail een enquête krijgt toegestuurd.

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Wij doen ons best om goede logopedische zorg te verlenen. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan  vragen wij u om dit met uw behandelend logopedist te bespreken, zodat gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden.

Onze Logopediepraktijk voldoet aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Via onze beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), zijn wij aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici, deze biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris indien nodig.

Tarieven en vergoeding

Logopedische behandelingen

Logopedische zorg is opgenomen in het basispakket. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt wel een eigen risico. Vergoedingen en voorwaarden verschillen per verzekeraar en verzekeringsvorm. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar als u hier vragen over heeft. Als u niet verzekerd bent, hanteren we de volgende tarieven voor anamnese en onderzoek en behandeling:

 • anamnese en onderzoek: € 90,00
 • reguliere behandeling: € 45,00
 • lange zitting voor specifieke aandoeningen en behandeling voor afasie en preverbale logopedie: € 90,00
 • voor een aan huisbehandeling geldt een toeslag van € 20,00 op bovenstaande tarieven

Naast de reguliere logopedische behandelingen zijn er ook diensten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar zoals bijvoorbeeld: verslaglegging aan derden en schoolbezoek (zie onder). Eventuele facturen dienen binnen 30 dagen voldaan te worden.

Verslaglegging

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft bepaald dat verslaglegging anders dan naar de verwijzer niet vergoed wordt door de zorgverzekering. Degene die het verslag aanvraagt betaalt voor deze dienst. De tarieven die wij hanteren voor verslaglegging zijn:

 • standaard logopedisch verslag: € 90,00
 • verslaglegging voor een (her) indicatie cluster 2 / arrangement:  € 180,00

NB: U kunt altijd kosteloos een kopie van het verslag aan de verwijzer ontvangen. Dit mag u zelf verstrekken aan derden.

Overleggen en/of schoolbezoek

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft ook van deze diensten bepaald dat zij niet onder de vergoeding van de zorgverzekering vallen. Voor deze overleggen geldt dat de kosten zijn voor degene die het overleg aanvraagt. Wij hanteren de volgende tarieven:

 • overleg / leerlingbespreking: € 45,00 per half uur
 • uittoeslag voor overleg op school / locatie: € 25,00

Screening, scholing en voorlichting

Wij geven graag voorlichting, scholing en kunnen op uw school een logopedische screening van groep 2 verzorgen. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van duur en/of groepsgrootte en kunt u bij ons opvragen.

Screening, scholing en voorlichting

Screening

De vroegtijdige signalering van problemen in de spraak- en taalontwikkeling (communicatie), stemgebruik en mondgedrag is belangrijk voor de ontwikkeling van schoolkinderen. Via een logopedische screening kunnen we dit voor u in beeld brengen. Groep 2 is een goed moment voor de screening. Er is dan  nog een mooie periode om te werken aan eventuele hiaten in de ontwikkeling, voordat een kind naar groep 3 gaat.

Wij verzorgen op verzoek de logopedische screening van leerlingen uit groep 2 op scholen in de gemeente de Bilt. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een volledige screening of deelscreening (niet alle kinderen uit de klas worden gescreend). Scholen nodigen we uit om contact met ons op te nemen over de mogelijkheden en kosten van een logopedische screening.

Scholing aan leerkrachten

Wij geven op verzoek de cursus Logopedie in een notendop gericht op signalering van logopedische problemen door leerkrachten. Voor leerkrachten in het basisonderwijs is het belangrijk dat ze logopedische aandachtsgebieden bij hun kinderen juist en tijdig signaleren.

De cursus biedt de mogelijkheid om logopedische problemen te signaleren en vervolgens voor te dragen voor een logopedische screening. De scholing heeft het karakter van een “workshop” waarbij enige voorbereiding en actieve deelname van de leerkrachten wordt verwacht. De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder drie uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van videomateriaal om de logopedische problematiek te leren herkennen.

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten uit het reguliere basisonderwijs die werken met kinderen in groep 1, 2 en de betrokken (interne) begeleiders. Uiteraard is deze cursus ook erg  zinvol voor leerkrachten van groep 3 en hoger om zich te bekwamen in het onderkennen van logopedische problemen.

Voorlichting
Wij geven graag voorlichting en informatie over ons vakgebied. De kosten zijn afhankelijk van de duur van de voorlichting en de benodigde voorbereidingstijd. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en kosten, neemt u dan gerust contact met ons op.

Samenwerking

Wij hebben een uitgebreid netwerk van deskundigen waarmee wij samenwerken.

 • (multidisciplinaire) netwerken: Parkinsonnet, MS zorg Nederland, Afasienet, Werkgroep logopedie bij 0-2 jarige kinderen
 • WKZ afdeling Kind & Communicatie
 • UMC afdeling KNO / neurologie
 • Diakonessenhuis Utrecht / Zeist
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • Meander Medisch Centrum
 • De Hoogstraat
 • Gezondheidscentrum De Bilt
 • Huisartsenpraktijken
 • Centrum Jeugd en Gezin
 • OPPU
 • (Kinder)fysiotherapeuten
  • Beweging in Ontwikkeling
  • Kinderfysiotherapie De Bilt
  • Paramedisch Centrum Bilthoven
  • Fysiotherapie en beweegcentrum Karstens en van der Meijden
 • Ergotherapeuten
 • Collega logopedisten
  • in de gemeente de Bilt in de vorm van LogoScreen:
   • de logopedische screening bij groep 2 leerlingen
   • het geven van de cursus “Logopedie in een Notendop, vroegsignalering van logopedische problemen in de onderbouw van het basisonderwijs”.
  • Logopedie Praktijk “LogoLeren”
 • Diëtisten
 • Muziektherapeut
 • Kentalis
 • Auris
 • Kinderopvang
 • De basisscholen
 • Diverse scholen voor speciaal onderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen

Uiteraard overleggen wij alleen met derden na uw toestemming.

Een gezamenlijke behandeling met een andere therapeut behoort ook tot de mogelijkheden. Als de logopedist inschat dat dit voor u en/of uw kind waardevol is, zal zij dit met u bespreken.