Hoe werken wij?

Plezier in communiceren staat bij ons voorop! Ieder mens is uniek. Daarom vinden wij een persoonlijke benadering belangrijk. Wij zorgen voor een ontspannen, open sfeer waar u en/of uw kind zich op hun gemak voelen. Wij betrekken de omgeving (ouders, partners en school) zoveel mogelijk bij de behandeling om tot goede resultaten te komen.

Continuïteit, professionaliteit en kwaliteit staan bij ons voorop. Alle logopedisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en geregistreerd in de registers van hun specialisaties. Wij volgen regelmatig cursussen en hebben regelmatig intercollegiaal en multidisciplinair overleg waarin wij vakinhoudelijke ontwikkelingen en kennis en ervaring delen.

Aanmelden

Als u uw kind of uzelf wilt aanmelden voor logopedie, dan kunt u het aanmeldformulier invullen of ons bellen.

Na aanmelding via het aanmeldformulier wordt u telefonisch door één van onze logopedisten benaderd, waarbij wij u vragen naar de aard en duur van de klacht. Op basis hiervan wordt er gekeken bij welke collega u het beste terecht kunt. Er wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid en eventuele specialisaties.

Afmelden behandeling

De logopedische behandelingen vinden alleen plaats volgens afspraak. Als een afspraak niet kan doorgaan, kunt u deze tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren door dit op werkdagen af te zeggen. U kunt ons bereiken per mail info@debremhorst.nl of telefonisch op 030-2291840. U kunt hier ook een boodschap inspreken. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken mogen wij niet bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. Deze worden bij u in rekening gebracht.

Eerste afspraak

Neem bij de eerste afspraak altijd een verwijzing van arts, tandarts of specialist, een identiteitsbewijs en pasje van de zorgverzekering mee. Bij het eerste bezoek zullen wij de behandelovereenkomst doornemen en u vragen de toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw hulpvraag en de klachten en starten we als er nog ruimte is met het onderzoek.

 

Onderzoek

Tijdens of na het eerste gesprek onderzoeken we de klacht en de daaruit volgende belemmeringen. Op basis van het onderzoek (een tot meerdere sessies) stellen we een logopedische diagnose en behandelplan op.  De resultaten hiervan  worden met u besproken. De behandelduur en frequentie is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht en de mogelijkheden om de oefeningen te kunnen uitvoeren. Wij maken een inschatting van de behandelperiode en bespreken dit met u.

 

 

Behandeling

De behandelingen vinden op afspraak plaats op één van onze praktijklocaties. Op medische indicatie behandelen wij ook aan huis. Bij de behandeling van kinderen vinden wij het prettig als ouders aanwezig zijn. Tijdens de behandeling kunnen wij dan laten zien hoe we oefenen en uitleggen waarom we de oefeningen gekozen hebben. Hoe meer de ouders betrokken zijn, hoe beter de resultaten.

De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klacht. Wij zijn geschoold in verschillende behandelmethoden voor stem, spraak, taal, slikken en mondgewoonten (OMFT).

Het verloop van de behandeling wordt regelmatig tussentijds met u besproken. Indien nodig plannen wij periodieke controles in.

Na afronding van de behandeling sturen we een verslag aan de verwijzer.

 

Logopedische screening

De vroegtijdige signalering van problemen in de spraak- en taalontwikkeling (communicatie), stemgebruik en mondgedrag is belangrijk voor de ontwikkeling van schoolkinderen. Via een logopedische screening kunnen we dit voor u in beeld brengen. Groep 2 is een goed moment voor de screening. Er is dan  nog een mooie periode om te werken aan eventuele hiaten in de ontwikkeling, voordat een kind naar groep 3 gaat.

Wij verzorgen op verzoek de logopedische screening van leerlingen uit groep 2 op scholen in de gemeente de Bilt. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een volledige screening of deelscreening (niet alle kinderen uit de klas worden gescreend). Scholen nodigen we uit om contact met ons op te nemen over de mogelijkheden en kosten van een logopedische screening.

Scholing en voorlichting

Scholing aan leerkrachten

Wij geven op verzoek de cursus Logopedie in een notendop gericht op signalering van logopedische problemen door leerkrachten. Voor leerkrachten in het basisonderwijs is het belangrijk dat ze logopedische aandachtsgebieden bij hun kinderen juist en tijdig signaleren.

De cursus biedt de mogelijkheid om logopedische problemen te signaleren en vervolgens voor te dragen voor een logopedische screening. De scholing heeft het karakter van een “workshop” waarbij enige voorbereiding en actieve deelname van de leerkrachten wordt verwacht. De scholing bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder drie uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van videomateriaal om de logopedische problematiek te leren herkennen.

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten uit het reguliere basisonderwijs die werken met kinderen in groep 1, 2 en de betrokken (interne) begeleiders. Uiteraard is deze cursus ook erg  zinvol voor leerkrachten van groep 3 en hoger om zich te bekwamen in het onderkennen van logopedische problemen.

Voorlichting
Wij geven graag voorlichting en informatie over ons vakgebied. De kosten zijn afhankelijk van de duur van de voorlichting en de benodigde voorbereidingstijd. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en kosten, neemt u dan gerust contact met ons op.

Kwaliteit

Onze Logopediepraktijk handelt volgens de normen en richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) en het Kwaliteitsregister Paramedici. Al onze logopedisten zijn kwaliteitsgeregistreerd en geregistreerd in de registers van hun specialisaties.

Klanttevredenheidsonderzoek
Logopedisten zijn voor een aantal zorgverzekeraars verplicht een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Voor onze praktijk wordt dit gedaan door Mediquest, een onafhankelijk bureau. Tijdens of na afloop van de behandeling krijgt u via uw e-mailadres een enquête toegestuurd.

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Wij doen ons best om goede logopedische zorg te verlenen. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan  vragen wij u om dit met uw behandelend logopedist te bespreken, zodat gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden.

Onze Logopediepraktijk voldoet aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Via onze beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), zijn wij aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici, deze biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris indien nodig.

Samenwerking

Wij hebben een uitgebreid netwerk van deskundigen waarmee wij samenwerken.

 • WKZ afdeling Kind & Communicatie
 • UMC afdeling KNO / neurologie
 • Diakonessenhuis Utrecht / Zeist
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • Meander Medisch Centrum
 • De Hoogstraat
 • Gezondheidscentrum De Bilt
 • Huisartsenpraktijken
 • Centrum Jeugd en Gezin
 • OPPU
 • (Kinder)fysiotherapeuten
  • Beweging in Ontwikkeling
  • Kinderfysiotherapie De Bilt
  • Paramedisch Centrum Bilthoven
  • Fysiotherapie en beweegcentrum Karstens en van der Meijden
 • Ergotherapeuten
 • Collega logopedisten
  • in de gemeente de Bilt in de vorm van LogoScreen:
   • de logopedische screening bij groep 2 leerlingen
   • het geven van de cursus “Logopedie in een Notendop, vroegsignalering van logopedische problemen in de onderbouw van het basisonderwijs”.
  • Logopedie Praktijk “LogoLeren”
 • Diëtisten
 • Muziektherapeut
 • Kentalis
 • Auris
 • Kinderopvang
 • De basisscholen
 • Diverse scholen voor speciaal onderwijs
 • Peuterspeelzalen
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen

Uiteraard overleggen wij alleen met derden na uw toestemming.

Een gezamenlijke behandeling met een andere therapeut behoort ook tot de mogelijkheden. Als de logopedist inschat dat dit voor u en/of uw kind waardevol is, zal zij dit met u bespreken.

Tarieven en vergoeding

Logopedische behandelingen

Logopedische zorg is opgenomen in het basispakket. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt wel een eigen risico.

Vergoedingen en voorwaarden verschillen per verzekeraar en verzekeringsvorm. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar als u hier vragen over heeft. Als u van zorgverzekeraar verandert, geef dit dan door aan de behandelend logopedist.

Afhankelijk van uw zorgverzekering heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist nodig.

Als u niet verzekerd bent en voor de zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben, hanteren we de volgende tarieven voor anamnese en onderzoek en behandeling:

 • anamnese en onderzoek: € 90,00
 • reguliere behandeling: € 45,00
 • lange zitting voor specifieke aandoeningen en behandeling voor afasie en preverbale logopedie: € 90,00

Naast de reguliere logopedische behandelingen zijn er ook diensten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar zoals bijvoorbeeld: verslaglegging aan derden en schoolbezoek (zie onder).

 

Tijdig afzeggen

Als een afspraak niet kan doorgaan, kunt u deze tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren door dit op werkdagen af te zeggen. U kunt ons bereiken per mail info@debremhorst.nl of telefonisch op 030-2291840. U kunt hier ook een boodschap inspreken. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken mogen wij niet bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. Deze worden bij u in rekening gebracht. Eventuele facturen dienen binnen 30 dagen voldaan te worden.

 

Verslaglegging

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft bepaald dat verslaglegging anders dan naar de verwijzer niet vergoed wordt door de zorgverzekering. Degene die het verslag aanvraagt betaalt voor deze dienst. De tarieven die wij hanteren voor verslaglegging zijn:

 • standaard logopedisch verslag: € 90,00
 • verslaglegging voor een (her) indicatie cluster 2 / arrangement:  € 180,00

NB: U kunt altijd kosteloos een kopie van het verslag aan de verwijzer ontvangen. Dit mag u zelf verstrekken aan derden.

 

Overleggen en/of schoolbezoek

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft ook van deze diensten bepaald dat zij niet onder de vergoeding van de zorgverzekering vallen. Voor deze overleggen geldt dat de kosten zijn voor degene die het overleg aanvraagt. Wij hanteren de volgende tarieven:

 • overleg / leerlingbespreking: € 45,00 per half uur
 • uittoeslag voor overleg op school / locatie: € 25,00

 

Screening, scholing en voorlichting

Wij geven graag voorlichting, scholing en kunnen op uw school een logopedische screening van groep 2 verzorgen. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van duur en/of groepsgrootte en kunt u bij ons opvragen.

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed  geborgd is en wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons privacyreglement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Privacyreglement logopediepraktijk de Bremhorst

Gescheiden ouders

Bij kinderen jonger dan 12 jaar met gescheiden ouders is wettelijke toestemming van de gezaghebbende ouders verplicht voor onderzoek en / of behandeling.  Ook hebben beide ouders recht op informatie over hun kind die bij ons in de praktijk onderzocht of behandeld wordt. Wij vragen beide ouders de
toestemmingsverklaring  in te vullen en te ondertekenen.

De behandelend logopedist bespreekt hoe beide ouders bij de behandeling betrokken zullen worden en hoe de communicatie over de behandeling aan beide ouders zal verlopen.